Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1928
Z událostí v r. 1928 sluší zaznamenat:
1.    oslavu 10. jubilea státní samostatnosti
2.    válcování okresní silnice z Rokytnice do Hostětína a úprava obecní silnice z návsi ke škole
3.    volby do okresních a zemských zastupitelstev
4.    drobnější údálosti

28. ŘÍJEN

Nejdůležitější a nejradostnější událostí roku stala se oslava 10. letého jubilea naší samostatnosti. Velmi četnou účastí ukázali naši občané netoliko zájem na mladém našem státu, ale společnou účastí bez rozdílu polit. přesvědčení projevili, že republika jest jim nade vše. Zapomněli alespoň na chvíli všech neshod, zapomněli nesplněných nadějí v republiku kladených a přišli, aby se jí poklonili a se radovali. Vzpomněli drahých mrtvých již položili životy své donuceni zpychlým člověkem a jeho pomahači, kteří osvojivše si násilím právo rozhodovati a osudu slabých a ohánějící se při tom Bohem, představitelem dobra, posílali naše syny, bratry a otce na jatky.
Ústrky a bědy válečné na okamžik vzpomenuty, by ihned zmizely pod dojmem radostné skutečnosti – 10. let našeho čsl. státu.

 

VÁLCOVÁNÍ OKRES. SILNICE

Ve středu 18. dubna o 6 h. več. přijel konečně dlouho očekávaný parní válec k dokončení silnice Rokytnice ? Hostětín. Ještě téhož večera srovnal silnici přes náves, v následujících 3 dnech válcoval část silnice k šanovskému chodníku.
ÚPRAVA CESTY KE ŠKOLE
Využivše příležitosti, rozhodlo se obec. zastupitelstvo po krátké, náhlé poradě, svolané v pátek rán o ? 7 h., k důkladné opravě obecní cesty z návsi ke škole. Tato cesta, ač vede ke škole, jest velmi blátivou neboť vřezána jest do severního svahu stráně a stíněna jest stromy. Na jaře jest na ní bláto o měsíc déle než jinde, na podzim se ztratí až zmrzne. Zdravotní poměry ve škole značně proto trpí.
Ihned svoláni občané bubnem na obecní práci. Dostavilo se 18 provozů a hojně dělníků. Do večera navozili kamene až po stavení Škubníkovo. Něco obecního kamene dováženo z Kamence i z Horňanska, něco dovezli jednotlivci ze svého.
Ve večerní poradě zastupitelstva konané téhož dne usneseno zakoupiti potřebný štěrk od J. Šuráně Podbukovinského. Štěrk byl složen v Hrádku na nádraží. 1 m3 byl za 68 Kč z hromady, 63 Kč z vagonu. Celkem dovezeno 60 m3, jímž vyštěrkována cesta až po školu. V pátek večer přejel poprvé válec nově upravenou cestu ke škole. Celkový náklad na úpravu této cesty obnášel okrouhle 8 000 Kč.
Upravením okresní silnice a cesty ke škole nabyla obec zcela jiné vyhlednější tvánosti. Pisatel představuje si vzhled obce, až bude potok regulován, prostranství před domky vysypána štěrkem a silnice vroubeny ovocným stromořadím.

 

ZEMSKÉ A OKRESNÍ VOLBY

Dne 2. prosince vykonány na celé Moravě volby do zemského a okresních zastupitelstev. Aktivní právo volební mají 26 leté pasivní právo.... Počet voličů oprávněných k volbě: 135 mužů, 155 žen, volilo 125 mužů, 146 žen, celkem 271:
Obdrželi hlasů: zemské okresní
soc.demokraté    128 134
republikáni     78 76
lidovci     44 40
komunisté      6 7
nár.socialisté      4 4
nár.demokraté      3 1
živnostníci      1 1
ostatní strany asi z neznalosti po 1 nebo dvou hlasech, jedna obálka byla prázdná.
Hledíc k počtu hlasů odevzdaných jednotlivým stranám jest Rokytnice nejpokrokovější obcí z celého okolí. Potěšitelným jest, že občané dávají najevo svou pokrokovost nejen při volbách, ale i svým soukromým spořádaným životem.

ČINNOST KULTURNÍ

2. února přednášel Jan Zeman, správce školy z Divnic o ?daňové reformě (37 os.), 4. března Rud. Merta: ?Život a dílo presidenta (53 os. při valné hromadě odboru Nár. jednoty), 18. března Fr. Mikulášek odb. uč. z Bojkovic o ?Vývoji lidské společnosti (45 os.). Sehrána 4 divadla s pěkným výsledkem mravním i hmotným.
UČITELSKÁ SCHŮZE
Dne 3. května uspořádala Učitelská jednota Masarykova v Bojkovicích svou schůzi ve zdejší škole za účasti 25 učitelů. Na pořadu bylo jednání o stavovských a organizačních záležitostech

 
DAR KNIH

Na žádost místní osvětové komise darovalo minist. školství obecní knihovně knihy v ceně 300 Kč.

 
POŽÁR

Dne 2. dubna o 3 hod. v noci shořela stará stodola Jana Škubníka č. 21-22 i se zásobou slámy, mlátičkou, fukarem, sečkovicí, škoda činila asi 20 000 Kč. Té noci ustal silný vítr již po několik dní vanoucí, ale i tak byl silně ohrožen protější domek Mentlíků a stodola Argaláše Josefa. K požáru dostavil se i hasičský sbor hrádecký.
    Celkový příjem za r. 1928 mil. 75.330 Kč (z toho Obecní účty 16 000 Kč přijatá záloha na subvenci na stavbu silnice a 10 000 výpůjčka) celkové vydání 68 366 Kč. Za dřevo z obecních lesů vytěženo 16 267 Kč, za stelivo 5516 Kč, nájemné z polí 5013 Kč. Na tyto obnosy bylo splaceno: 9539,2145 a 2329 Kč. Na přirážkách přijato 8811 Kč,dávka z piva 1545 Kč. Školní rozpočet činil 4088 Kč, bylo vydáno 3773 Kč. Pohledávka mškr. u obce činí 307 K, pohledávka obce u občanů 18 841 Kč.

ZMĚNA V UČITESTVU

Dnem 30. listopadu byl vyvázán ze služby na zdejší škole učit. čekatel Josef Hájek, syn řídícího uč. v Suchodolu u Kutné Hory, obdržev místo v Církvici u Kutné Hory. Působil v obci 3 léta a snažil se své povinnosti co nejlépe plniti. Dne 1. prosince nastoupila službu výp. učka Vlasta Matějčková, dcera profesora ref. reál. gymnazia v Uh. Brodě.
NOVÉ DOMKY
V r. 1928 postavili si nové domky na Horňansku Goňa Ant. s čís. 118, Jos. Boleček č. 119 a Jos. Hyžík č. 117. Na bývalé Ziemlichově hospodě ? již koupil v exekuční dražbě advokát dr. Sušil z Brna, šenkoval nájemce Martince pocházející ze Sehradic, od 26. listopadu najal hostinec na zkoušku Vašina Václav, pekař ze Židenic. Majitel Sušil postavil při hospodě pekárnu, jež uvedena v činnost o vánocích.

 
RŮZNÉ

Mnozí občané si vydělávají v zimě dovozem bukových kmenů ze slovenských hor na Wichterleovu pilu v Hrádku.
    Od m3 platí se 60 Kč. Koňmi možno dovézti na saních až 2 m3, což skýtá slušný výdělek v době, kdy koně stáli by nečinně. Pro kmeny jezdili kratší cestou přes Nadhájčí, Zlámancem na Šanovskými chodníky na spojovací cestu do slovenských hor k Suči. Šanovjané však zakázali jezditi jejich (singulární územím) neboť někteří z formanů sekali v jejich lesích mladé stromky. Poněvadž však bylo jezděno dále, oznámili soudu Jana Goňu č. 50, Jana Papeže č. 29., Boh. Vrbu č. 17, Aloise Peška č. 18 a Annu Ungermannovou č. 7. Všichni byli nuceni nahraditi odhadnutou škodu obnosem 53,40 Kč pro jednotlivce.
    Každoročně dojíždí kněz ze Slavičína do obce konati křesťanské cvičení. V dřívějších letech platila obec pro kněze povoz. Poněvadž se však mnozí občané opřeli proti placení povozu z prostředků obecních, nebyl tentokráte povoz obcí poslán i z toho důvodu, že fara disponuje koňmi i vozy. Kněze přivezli asi zdarma nájemci dvoru Gajdošík a Mikoška.
    Dochvilní občané nelibě nesou, že obecní schůze, přednášky aj. začínají nejméně o hodinu později nežli včas, kdy jsou svolány. Bude nutná náprava.

POČASÍ

    Počasí v uplynulém roce bylo velmi pěkné. V lednu a únoru zima celkem mírná, sněhu málo, ale udržel se po celý leden. V druhé polovině února noční mrazy až –10o, denní teplota +10o - +14o. Do 22/3 noční mrazy až –10o, pak tepleji. 6. a 7. května mrazíky, 9. hustě sněžilo do nádherně rozvitých ovocných stromů. Celý květen byl velmi studený, vzrůst rostlin velmi slabý. Červen počal smutně mrazy. Zmrzly plody ovocných stromů i keřů. Ovoce vůbec nebylo. Obilí zůstalo nepoškozeno. V červenci panovala tropická vedra. Ve stínu ukazoval teploměr až +35o, na slunci pak nestačila jeho stupnice změřiti nesmírný úpal. Celý měsíc byl suchý. Obilí rychle dozrávalo. Podobně bylo i v srpnu. Žně byly velmi pohodlné, zrno pěkné a velmi hojné. Rovněž úroda zemáků byla veliká. Začátkem října přišly první mrazíky –4o. Listí omrzlo a opadalo. Druhá polovina měsíce byla krásná a teplá. Rovněž listopad byl teplý, prosinec mírně mrazivý.

 
Top