Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1933
MÍSTNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE
    Tíživým příznakem doby byla i v 1933 neklesající nezaměstnanost, která postihuje naše občany v neztenčené míře. Nezaměstnaným jsou dále udělovány stravovací lístky, u nás 1 na týden. Poněvadž však na mnohých místech republiky – hlavně v zněmčelém území – byly poukázky přidělovány i lidem nepotřebným – ustavila vláda okresní a obecní sociální komise s účinností od března 1933, jimž dala přesné směrnice pro přidělování poukázek. Nároku na poukázku nemá např. kdo má krávu, kdo pracuje alespoň 16 hod. týdně, kdo pobírá jinou podporu. Předsedou komise jest vždy starosta obce, u nás starosta Jan Goňa, rolní č. 8, členové zástupci politických stran a člen obecní finanční komise: Argaláš František, tesař č. 65, Argaláš Antonín, zedník čís. 57, Hyžík Frant., rolník č, 32, Kroupa Vladimír, tesař č. 31, Frant. Kužela, rolník č. 13, za fin. Komisi Rud. Merta, říd. učitel. Komise přiznala právo na poukázky v březnu 29 osobám (70 lístků), v dubnu 27 osobám (80 lístků), v květnu 19 os. (75 lístků), v červnu 12 os. (50 l), v červenci 7 nezaměstnaným (25 lístků), v srpnu 13 osob (26 poukázek), v září a říjnu 16 osob (96 lístků), v listopadě a prosinci 16 os. – 70 lístků. V lednu a únoru rozdáno 110 a 72 poukázek 52 a 42 osobám. Celkem bylo přiděleno do obce za rok  674 poukázek v ceně 6740 Kč.
 
DARY NEZAMĚSTNANÝM
    Spolek pro péči o nezaměstnané v Uh. Brodě věnoval k vánočním svátkům 10 poukázek po 10 Kč, jimiž soc. komise podělila nejpotřebnější rodiny.
    Na výzvu okresního úřadu v Uh. Brodě pověřila místní soc. komise místní hasičský sbor provedení sbírky na zdejší nezaměstnané. Sbírka provedena v obci dne 30. prosince a vynesla na hotovosti 98 Kč, 44 kg zemáků, 48 kg žitné mouky, 34 kg režné mouky a 30 kg rži. Peníze zaslány okresní péči o nezaměstnané, režná mouka, zemáky a obilí rozděleno nezaměstnaným. Bílá mouka dána školním dětem, jimž místní pekař zdarma upekl pečivo, kterým byly děti o přestávkách podělovány.
 
ZADLUŽENÍ
    Ze stálé nezaměstnanosti vzniká u mnohých rodin velká zadluženost, pokud je poskytován úvěr, nejen u dělníků, ale i u rolníků jež stát chrání od eksekucí – zvláště u menších, tím citelnější u těch, kteří byli dlužníky již z dřívějška. K dovršení býdy klesají ceny živé váhy dobytka (u vepřů ze 6 Kč až na 3 Kč, selata dříve 500 Kč teď 50 Kč). Není divu, že mnozí a mnozí nemohou platiti daní, což má za následek úbytek státních příjmů, stát je nucen přikročiti k snižování platů svých zaměstnanců a všude jinde jsou platy a mzdy snižovány. Nastává chaos zvyšovaný hrozivou politickou situací v Evropě, tísnivé poměry vedou k divoký pověstem i obavám i nadějím z inflace.
 
PŮJČKA, PRÁCE
    K vybřednutí z těžkých poměrů pracovních měla přispěti „Půjčka práce“, která vynesla více než 2 miliardy Kč. Obec upsala 3.000 Kč, několik místních věř. zaměstnanců po 200 Kč. Vliv „Půjčky práce“ se v obci neprojevil.
 
ÚRODA
    Byly-li všeobecné poměry tíživé trochu jasu přinesla letošní úroda v celé republice rekordní i v obci vlivem velmi příznivého počasí. Bohatá žita sklizeň vynahradila dvojnásob loňskou ztrátu rzí, ač cena žita klesla ze 180 Kč přede žněmi na 120 Kč po žních, u rži ze 90 Kč na 60 Kč.
    I jiných plodin sklizeno dosti až na řepy, pro nedostatek hlubší vláhy. Ovoce bylo hojně, ale suchem se málo vyvinulo.
 
CENY
    Cena masa ve výseku: hovězí zprvu 12,- pak 10 Kč, vepřové na jaře 14,- v létě 12,-, na podzim 9 Kč, máslo 16,- ku konci roku 10 –12 Kč, vajíčka v létě 20-25 hal, v zimě 65 hal, 4 kg bochník chleba do června 8 Kč do konce roku klesla cena na 5 Kč (týž bochník v r. 1927 byl za 13 Kč) Pšeničná mouka 2.90,- později 2.30 Kč.
 
POČASÍ
    Rok 1933 byl převážně suchý, léto celkem chladné, jaro studené, mrazíky dostavily se již počátkem září (8. září –3o) říjen poněkud teplejší. Prosinec začal tuhými mrazy od 2. až do Vánoc s nejnižší teplotou –21oC. O Vánocích oteplení, náledí a vlhko. Sněhu málo, proto i spodní vláh nedostatek; mnohé studny velkou část roku bez vody.
 
RŮZNÉ
    Z usnesení obecního zastupitelstva podána v roce 1933 žádost o vypracování projektu regulace Rokytenky.
    Obecní lesní parcely „Nad háje“, „Kruhy a Kabátové“ byly vyměřeny nákladem 2400 Kč.
    Elektrizace obce nebyla provedena pro nedostatek úvěru a nedostatek finančních prostředků
    Rozhlasových přijímacích stanic napočteno v obci celkem 6 (Šuráň Karel, Papež Vlad., Mudrák Lud., Mudrák Emil, učitel, Kužela Antonín, Merta Rud. řid. uč.).
    Na Horňansku vystavěl a obydlil domek čís. 125 Rudolf Bařinka, za dvorem Jos. Konce domek č. 130, na Výpustě Kříž Emil domek čís. 126, Kříž Ant. č. 127 a stavbu nedokončil Ondrušek Alfons č. 128.
    Narodilo se 12, zemřelo 10 osob, 7 svateb.
 
Top