Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1941
    Tento rok byl počátkem těžkých válečných dob. Bitevní proudy se rozšířily o východní frontu, neboť dne 21. června 1941 začalo vojenské tažení proti Sovětskému svazu. Život tím vybočil z normálních kolejí, protože hlavní zájem občanů se obracel k východnímu bojišti. Rozhlas stále hlásil vítězné zprávy o postupu německých armád.
    Obec zřídila nový chodník ke škole. V okolí obce a na jejím katastru bylo provedeno měření výškových bodů, které bylo ukončeno v září. Ministerstvo zdravotnictví provedlo zkoušení vody ve studnách v obci, a to v září, ministerstvo zemědělství zase výzkum půdy. Úřady stíhaly stále přísněji nedodržování předpisů a zásobování. Německá policie zatkla B. Bruna, řezníka z č.4, který však byl po soudním řízení v hor. Ostravě propuštěn. K usnadnění kontroly byly rušeny malé mlýny. V Rokytnici měl být mlýn zastaven od 24.11. ve 24 hod. Protože stanovená dávka 14 kg na osobu nestačila, prosili někteří občané Jaroslava Hamalčíka, který zastupoval svého nemocného bratra Josefa, aby jim semlel obilí před uzavřením mlýna. Německá fin. stráž zadržela poslední noci Jos. Strnku z č. 112 při odvozu mouky, obstoupila mlýn a zadrželi několik občanů, jiným se podařilo ještě uprchnouti. Byla zavolána německá kriminální policie, která prohledala mlýn i obchod Jar. Hamalčíka. Našlo se asi 3q mouky, v obchod 2 kg čaje, prádlo a stříbrné 5 a 10 koruny. V obecní kanceláři byl proveden výslech 12 občanů, kteří se ve strachu přiznali i k tomu, co bylo semleto už dříve. Jar. Hamalčík byl zatčen a odvezen do Zlína a pak do Uh. Hradiště. Za byt a stravu platil zatčený 40 K denně. Po vyšetření byl zatčený propuštěn.

RŮZNÉ
    Odhadní cena obecních pozemků v r. 1940 je 216.645 K. Dodávka brambor na obec určena na 150q, jateč. dobytka na červen, července a srpen 4 kusy. Provedena sbírka barevných kovů. Zřízeny noční pořádkové hlídky, velitelem je náčelník hasičů Karel Zahálka. Obec dala k dispozici pro hřiště pozemek na Horňansku. Obec přispěla částkou 1.000,- na varhany pro kostel ve Slavičíně.
    Regulace potoka Záolší a meliorace obec. pozemků Na kopci a Záhumní zadána firmě ing. Jaroš v Uh. Hradišti. Do obec. služeb přijali Jan Šuráň č. 63 za zvonaře za 1000 K ročně a k tomu 1 vůz dřeva a 1 vůz steliva. Obecním hajným se stal Josef Kovařík č. 66 za 1000 K ročně. Strážníkem se stal dosavadní střážník Alois Argaláš, který dostává 600 K ročně za stráž. službu a 1000 K za ponocenství. Odměny funkcionářů: starosta 1.000 K, tajemník 1.000 K, pokladní 1.000,-, radní 100,- K.
    Zás. referentem ustanoven Frant. Šrom, dříve respicient fin. stráže. Tento dostává příplatek 150 K měsíčně a 5m3 paliv. dříví. Cestovné do Uh. Brodu činí 60,- K, do Slavičíma 20,- K. Za potah koňmi se platí v létě 120,-K, v zimě 100,- za potah kravami 100 a 80 K. Obecní rozpočet má předpis asi 150.000 ročně. Mnozí občané dostali další pokuty za přestupky zásob. předpisů, např. za nehlášené slepice, předražování, neohlášení telete apod. Telefon zřízen koncem března, první hovor se Slavičínem 29.3.1941.

POČASÍ
    Druhá polovina ledna a začátek února velké mrazy. Setí mohlo započat až v dubnu. Jaro bylo vcelku chladné, takže žně začaly o 14 dní později než např. r. 1940, a to začátkem srpna až v druhé polovině srpna nastalo dobré počasí, září bylo zase chladné, jinak podzim normální, říjen deštivý, listopad dosti teplý a prosinec také. Úroda byla průměrná.
 
Top