Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1947
    Rok 1947 zastínil veškeré drobné události: byl katastrofálně suchý. V republice není pamětníka takového sucha. Sucho postihlo téměř celé území republiky a způsobilo zemědělství miliardové ztráty. Jen v pohraničí by o něco lépe. Pohroma sucha je úplná. Země zela puklinami, louky spálené sluncem, lesní stromy předčasně sežloutly neb zčervenaly, se smrkových větviček sype se listí jehličí při dotyku. S listnatých stromů snášejí se předčasně oblaka listů a listy, pokud jsou, jsou šedivě zelené od prachu a scvrkají se na větvích.
    Začátkem srpna potok Rokytenka a všechny potůčky úplně vyschly rovněž téměř všechny studny. Pouze veřejná studna na návsi u Dědků dosud dává vodu a je ustavičně obléhána. Blíží se doba setí – září, říjen – země je tvrdá, rozpukaná a proschlá až do hloubky několika metrů. Zpocení a smutní hospodáři a všichni lidé vzhlížejí k ustavičně modré obloze a nevěří již lidovým pranostikám jindy tak neomylným (žlutý západ, krvavé červánky, kouř po zemi) ani větrům jiho a severozápadním. Dle zprávy státního meteorologického ústavu bylo do konce září za námi 1380 hodin slunečního záření. Sucho pokračovalo i na podzim a celý kraj se podobá zaprášené poušti. Není zelených polí, luk a pasinků, jen samá žluť. Teprve v listopadu přicházejí deště a zima do konce roku velmi mírná.
    Úroda všeho obilí velmi slabá, osení utrpělo i holomrazy, sena sklizena pouze čtvrtina normální sklizně, otavy žádné. Mnozí rolníci byli nuceni prodat část dobytka, zkrmovali kde jaké listí, nebylo ani slámy. Dobytek ve chlévích sotva stál na nohou a při vstávání bylo nutno pomáhat. Brambory na mnohých místech úplně zvadly a svraskly. Vlivem sucha vyskytla se záplava myší. Předčasně uzrálé ovoce je červivé, opadává a je ho málo.
    Předepsané dodávky obilí, i když byly sníženy na čtvrtinu, splnili zemědělci jen s největším vypjetím sil. Dodávka masa splněna, neboť pro nedostatek píce byl dodáván i užitkový dobytek.
    V době nejvyšší nouze poskytl pomoc Sovětský svaz republik dodávkou 70.000 vagonů obilí.
    Zima na počátku roku bez sněhu, mrazy až – 30oC nepolevily ani v únoru. Ještě 16.3. ráno -10 oC. Jarní setí počalo až v druhé polovině dubna. Jaro i léto velmi teplé a suché. Duben a květen téměř bez deště, teplota +30 oC ve stínu. V polovině června citelné ochlazení s mrazíky, pak opět vedro a sucho. Řídké srážky neskropily ani spoustu prachu na cestách.
    Okresní silniční výbor převálcoval v srpnu část silnice ze středu obce od mostu k okresní silnici Hrádek-Jestřabí v délce 500 m nákladem 250.000 Kčs.
    Po skončení války některé rusínské a polské ozbrojené skupiny vojska i jednotlivci v německých službách za války snažili se dostat do Polska a Ukrajiny na západ a procházeli i naší republikou t.zv. benderovci (dle jména svého velitele). Obávali se zatčení a trestu. Mezi benderovci byli i Němci, příslušníci SS.
Dne 29. září 1947 se na samotě Josefa Miklase, rolníka na Grnech čís. 103 jeden bendrovec se žádostí o poskytnutí přístřeší a noclehu. Byl ozbrojen samopalem a ručními granáty. Hospodář, obávaje se nebezpečného cizince (bendrovci ohrožovali bezpečnost občanů a neuposlechli výzvy hlásit se úřadům. Na jejich dopadení vypsána odměna 10.000 Kčs) ohlásil ještě téže noci jeho příchod četnictvu ve Slavičíně. Druhého dne byla samota obklíčena asi 20 vojáky a četníky. Benderovec odmítl výzvu, aby se vzdal, naopak  házel granáty a střílel ze skrýše ve stodole po vojácích. V nastalé přestřelce byl ve své skrýši zabit. Mrtvola dovezena nejprve do hasičského skladiště v Rokytnici a pak do Brna k zjištění, na paži byla vytetována písmena SS. Josef Miklas domáhal se odměny 10.000 Kčs; dostal příspěvek na opravu stodoly. Také stíhací oddíl byl odměněn.
    Ministerstvo zemědělství darovalo obci za vzorné plnění dodávek elektrickou vířící pračku se ždímačkou v ceně 22.000 Kčs. Pračka je umístěna u řezníka Vincence Janošíka č. 60 a je hojně používána občany za poplatek 20 Kčs.
    V lednu sehráli ochotníci osvětové besedy drama Žháři“. Výtěžek 2800 Kčs věnován hasičskému sboru. V březnu předvedli div. ochotníci z Hor. Srní hru „Zvalený kříž“. Výtěžek 1515 Kčs věnován veřejné knihovně. V říjnu uvedli školní děti a dospělí pohádku „Slavný mistr Kopřiva“ s nevšedním úspěchem.

Řádné příjmy obce v r. 1947                    265.683 Kčs
vydání                                                  264.289 Kčs
hotovost                                                   1.394 Kčs   

Mimořádné příjmy:
zemský příspěvek na reguli potoka           248.000 Kčs
příspěvek minist. techniky                        231.400 Kčs
výpůjčka v Rolnické záložně ve Slavičíně    200.000 Kčs

mimoř. vydání
regulace potoka                                      594.461 Kčs
rozhlas                                                  101.123 Kčs
Rol. záložni ve Slavičíně (průběžka)          285.010 Kčs

Ukázka ze zápisů finanční komise v Rokytnici:

Zápis č. 4 dne 6. září 1947
Pořad: Odprodej a záměna obecních pozemků.
1.    Usneseno všemi hlas odprodati Ludvíkovi a Ludmile Šuráňovým v Rokytnici č. 139 část obecního pozemku par. č. 2186 v trati Záhumenice ve výměře 926 m2 za cenu 5 Kčs za 1 m2, celkem za 4.630 Kčs. Kromě toho zaplatí kupitel investiční příspěvek na elektrisaci a odvodnění v částce 3.370 Kčs, celkem 8.000 Kčs.
2.    Zaměniti Františku Hyžíkovi, rolníku v Rokytnici číslo 32 část obecního pozemku p. č. 597 a 598 ve výměře 14 arů v trati Záhumenice za jeho pozemky par. č. 17 ve výměře 14 a v místní trati.
3.    Zaměniti Bohumilu Vrbovi, rolníku v Rokytnici č. 17 část obecního pozemku par. č. 2186/1 ve výměře 14 arů v trati Záhumenice za jeho pozemek par. č. 597/1 a 598/2 ve výměře 14a v trati Podražky.
Veškeré výlohy se zaměřením, odprodejem a záměnou a jinými poplatky (daně, dávky) spojené zaplatí kupující.
Usneseno všemi hlasy odprodati Karlu Zahálkovi, domkaři v Rokytnici č. 106, Františku Argalášovi, tesaři č. 65, a Josefu Barboříkovi, č. 107 část obecního pozemku par. č. 582/1 v trati Záolší každému ze žadatelů ve výměře po 700 m2 za cenu 4 Kčs za 1 m2, celkem za 2.800 Kčs.
Kromě toho zaplatí kupitelé investiční příplatek na odvodnění 3 Kčs za 1m2, t.j. 2100 Kčs, úhrnem 4.900 Kčs. Veškeré výlohy se zaměřením odprodejem a jinými poplatky spojené zaplatí kupující. (zápis č. 5 z 3. listopadu 1947).

Dodatek: Finanční komise schvaluje všemi hlasy úmluvu o náhradě nákladu o provádění a odvodnění pozemků v Rokytnici podle projektu schváleného výnosem min. techniky ze dne 26. února 1947 č. 421/1 – I/B/2 1946, zem. nár. výb. v Brně ze dne 17. prosince 1946 č. 52.619 – XII/63 na základě vodoprávního povolení bývalého okres. úř v Uh. Brodě ze dne 30. května 1941 č. 11.303/I provede se úprava potoka potoka v délce 0.645 km nákladem 531.000 Kčs, odvodnění a kultivace pozemků na ploše 48289 ha nákladem 259.000 Kčs, celkem 790.000 Kčs, při úhradě 50% státního příspěvku v částce 90.650 Kčs na odvodnění a kultivaci, dále 30% příspěvkem země Moravskoslezské částkou 237.000 Kčs. Zbytek nákladu Kčs 196.850 Kčs uhradí stavebník. Udržovací jistina 11.500 Kčs bude uhražena 50% 50% příspěvkem minist. techniky v částce 5.375 Kčs a 30% příspěvkem Mor.slez země v částce 3.450 Kčs, zbytek 2675 Kčs uhradí stavebník.
Podepsáni: Antonín Peléšek, rolník č. 33, Vincenc Pinďák, tesař. č. 20, Josef Starý, tesař č. 12, Jan Škubník, rolník č. 21, Antonín Hrabina, skladník, č. 110, Karel Šuráň, úředník č. 104, Rud. Merta, říd. uč.
 
Top