Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1950

Dne 1.ledna 1950 započal činnost matriční úřad v Rokytnici zřízený podle zákona z 7. prosince 1949. Vedoucí směrnicí nové úpravy matriční práce je potřeba jednotného a sjednoceného systemu státních matrik jako předpokladu pro zavedení obligatorního civilního sňatku na celém území státu. Zavedením civilního sňatku nebyl zrušen sňatek církevní. Zároveň zrušeny notářské úřady na Slovensku a vedením matrik pověřeny národní výbory.
V okrese val.-klobouckém zřízeno v okrskových střediscích 11 matričních úřadů: Rokytnice, Štítná, Broumov, Val. Klobouky, Horní Lideč, Francova Lhota, Lidečko, Újezd, Sehradice, Slavičín, Vlachovice. Matriční obvod v Rokytnici tvoří obce Rokytnice, Šanov a Hostětín, přibližně 1500 obyv. Matriční místnost na MNV vybavena nákladem 48.000 Kč. (skříň, stůl, klubovky, koberce, lustry, malba, knihy aj.) Matrikářem zvolen Rudolf Merta, správce školy, zástupcem Bohumila Berková, učitelka
V roce 1950 zaznamenáno v obvodě 16 sňatků, narození v Rokytnici 7, v Šanově 7, v Hostětíně 6; úmrtí v Rokytnici 6, Šanov 6, Hostětín 1.
První tři civilní sňatky vykonány slavnostně za přítomnosti okresního matrikáře Dr. Zdenka Kvapilíka a církevního referenta ONV Otty Kapusty.
Oddáni byli: Vojtěch Strnka, dělník v Rokytnici čís. 112
a Marie Slámová, dělnice ve Štítné
František Strnka, zedník v Rokytnici č. 112
a Růžena Vaňková, dělnice v Popově
Vladimír Huška, dělník v Kloboukách
a Zdenka Barboříková, dělnice v Rokytnici 45

NV poskytl každé nevěstě svatební dar 5.000 Kč (z prostředků okresu) a vystrojil svatební hostinu s hudbou v sále u Mudráků.

Další sňatky z Rokytnice:
Stanislav Strnka, dělník v Hostětíně a Bohumila Strnkova, R. č. 112
Ladislav Kočovský, úředník Vel. Meziříčí a Božena Strnadova, R. č. 49
Michal Bulejko, dělník v Rokytnici č. 81 a Amalie Soukupová, R. č. 81.

Státní úřad statistický (SÚS) v Praze provedl ke dni 1. března 1950 sčítání lidu v širokém rozsahu. Zjišťován počet obyvatel dle pohlaví, věkových skupin, zaměstnání, sociální příslušnosti, stav půdy, zvířectvo a hospodářské nářadí. Sčítání prováděli oba učitelé, Bohumila Berková a Rudolf Merta.
V obci napočteno 273 mužů a 339 žen celkem 612 osob
V tomto čísle není zahrnuto 36 osob, hlavně mužů, kteří v den sčítání byly zapsány na svých pracovištích (dočasně nepřítomni) Rozvržení dle věkových skupin, zaměstnání a sociální příslušnosti je uvedeno na přiloženém přehledu.
Soupis půdy zjišťuje celkovou výměru zemědělské půdy 420ha, z toho orná půda 278ha.

Stav hospodářského zvířectva: 

1. Skot celkem        313 kusů
2. z toho krav        173 kusů
3. odstavených telat    60kusů
4. jalovic do 3 měsíců    74 kusů
5. prasat celkem        286 kusů
6. z toho prasnic        72 kusů
7. slepic            1069 kusů
8. koně            12 kusů
9. ovce a berani        21 kusů
10. kozy            98 kusů
11. husy a housata        501 kusů
12. kachny            243 kusů
13. krůty            55 kusů

Některým členům MNV nebylo možno z různých důvodů býti členy NV (zaměstnání mimo domov aj.) Proto provedena začátkem června reorganizace NV. Po reorganizaci je složení MNV následující:

Rada:
1.    Jan Kadlec, trafikant č. 52, předseda
2.    Frant. Hyžík, rolník č. 32, náměstek, zeměst. referent.
3.    Josef Koncer, mlynář č. 29, kulturní a osvět. referent.
4.    Jaroslav Hamalčík, obchodník 143, finanční referent.
5.    Jan Goňa, rolník č. 8, hospodářský referent.
6.    Vincenc Lukáš, dělník č.130, sociální a zdrav. referent.
7.    Rudolf Merta, říd. uč., referent výživy a zásobování

Členové:
1.    Bohumil Vrba, rolník č. 17
2.    Josef Barbořík, tesař č. 107
3.    Vincenc Ziga, dělník č. 76
4.    Antonín Hrabina, želez. skladník č. 110
5.    Vratislav Vrba, rolník č. 9
6.    Josef Kovařík, rolník č.
7.    František Šebák, rolník č. 24

Náhradníci:
1.    František Mudrák, kovář č.132
2.    Josef Hyžík, dělník č. 137
3.    František Škubník, rolník č. 21
4.    Jiří Pelíšek, dělník č. 43

Z výboru vystupují: Josef Starý, tesař č. 12, František Pláštík, zedník č. 113, Bohumil Malaník, rolník č. 108, Karel Šuráň, úředník č. 104, Josef Bureš, zedník č. 109, Emil Kříž, zedník č. 126.
NV schválil úpravu chodníku od pomníku padlých až k čís. 32, (obydlí Frant. Hyžíka). Prozatím provedena oprava po školu. Hasičskému sboru koupeno nákladní auto za 85.000 Kč od Em. Kalíka v Horní Luči k dopravě hasičů a motorové stříkačky. V jatce Marie Peškové, vdově po řezníku, zřízena prodejna Masna. Tržba nestačila ku krytí výloh a Masna měla býti uzavřena. K zákroku NV ponechána prodejna v provozu 3 půldny v týdnu. Na horňansku zřizuje obec obecní sad. Sběrna mléka je umístěna v obecním domě u has. zbrojnice, mlékárna ve Val. Kloboukách platí 100 Kč měsíčního nájmu.
Vojenská správa ve Slavičíně a obec Slavičín rozšiřuje vodovod s použitím pramene Smolenka na šanovsku. Rokytnice uplatňuje nárok na tento pramen, neboť sama plánuje stavbu vodovodu a pramen je pro R. životně důležitý. Jeho odnětím a zřízením vodní nádrže pod Šanovem hrozí nebezpečí nedostatku vody v obci. Vodohospodářská správa žádosti obce nevyhověla.
Z majetku Lamberta Wichterle, statkáře ve Slavičíně, přiděleny obci lesy v trati Zbytek o výměře 21 ha.
V obci (ve státě) přibývá mladých manželství a projevuje se citelný nedostatek bytů. Mladí manželé jsou nuceni bydlit u rodičů často v jedné místnosti při společné kuchyni v nehygienických podmínkách. Mnozí chtěli by postaviti si domek, tomu však často brání poválečný nedostatek stavebního materiálu, jehož stát potřebuje k budování těžkého průmyslu a k stavbě bytových jednotek v průmyslových střediscích, aby tak zajistil zaměstnanost dělnictva a vývoz.
Na obci jsou četné žádosti o přidělení bytu a nově zřízená bytová komise (Vincenc Ziga č. 76, Jaroslav Malaník č.41, Jaroslav Hyžík č. 137, Františka Jakubíková č. 79, Jiřina Cížova 123) při nejlepší vůli nemůže všem žadatelům vyhověti. Snahou obce je získati povolení k stavbě bytových jednotek podobně jako ve Slavičíně staví Zbrojovka. Částečnou odpomocí je přidělování bytů zaměstnancům Zbrojovky ve Slavičíně, mezi nimiž jsou i dělníci z Rokytnice.
Ústav národního zdraví ve Val. Kloboukách zřídil v Rokytnici poradnu pro matky a děti pro obce Rokytnici, Šanov a Hostětín. Poradna je v domě Marie Peškové č. 18 a je matkami hojně navštěvována 2x měsíčně a dle potřeby. Zřízení poraden i v menších obcích podařilo se ministerstvu zdravotnictví snížit úmrtí kojenců a dětí na nejmenší možnou míru dík povinnému očkování proti záškrtu, neštovicím, tuberkulose, tyfu, obrně. V roce 1881 zemřelo v Rokytnici 19 dětí ve věku od 7 měsíců do 8 let na záškrt a osýpky. V posledních desetiletích jdou jednotlivé případy úmrtí dětí vzácností.
Důležitou službu prokazují veřejnosti sanitní auta zdravotního obvodu ve Slavičíně k dopravě nemocných do nemocnice pro pojištěnce (a těch je většina) úplně zdarma.
Jedinečnou událostí v životě obce byl příjezd ambulance s 10 člennou skupinou lékařů a zdravotních sester k odběru krve od dárců krve. Nouzová ošetřovna upravena v obou třídách k úplné spokojenosti lékařů. V Rokytnici přihlásilo se 26 dárců spolu s okolím (Šanov, Hostětín, Jestřábí, Štítná) odebrána krev více než 100 osobám. Dárci obdrželi po 1.000 Kč kromě vydatného pohoštění. Ambulance pracovala v obci 3 dny (červenec).
Socialisace živností. Dosud samostatní živnostníci Jaroslav Hamalčík, obchodník smíšeným zbožím č. 143 a Ladislav Habanec, pekař č. 45 přihlásili se za členy komunálního obchodu pod názvem „Jednota, lidové spotřební družstvo, odbočka v Hrádku“. Do Jednoty vstoupil též Ludvík Mudrák ml. hostinský v Rokytnici č. 11
Ludvík Mudrák st., obchodník smíšeným zbožím č. 105 uzavřel svůj obchod. Rovněž Josef Řehák, krejčí č. 134 uzavřel krejčovskou dílnu a přijal zaměstnání ve Zbrojovce ve Slavičíně; Antonín Číž, obuvník č. 94 vzdal se obuvnictví. Občané používají nyní služeb Tvorby, oděvního družstva ve Slavičíně a Opravny obuvi tamtéž. Ruční šití obuvi úplně zaniklo, používá se jen tovární obuv kožená a gumová. Také v oděvu převládá oblek konfekční.
Zemědělský referát ONV provádí výkup hospodářských strojů u soukromě hospodařících zemědělců zatím účelem, aby stroje mohly býti družstevně využity. Výkup proveden u Ludvíka Mudráka, rolníka č. 11, Vincence Urbaníka č. 101, u soukromého strojního družstva aj. Vykoupeny mlatičky, elektromotory a traktory. Stroje převzala Státní strojní stanice v Brumově a půjčuje je do obcí k všeobecnému použití.
Československé autobusové dráhy (doprava) ČSAD zavedly pohodlné autobusy dovážející denně dělnictvo do práce a žáky do školy do Slavičína a Bohuslavic a zpět. Autobusy spojují obec a všechny obce s okresním městem a možno jimi procestovati celou republiku. Občanská jízdenka do Slavičína 5 Kč, dělnická týdenní 15 Kč. Kromě těchto pravidelných spojů tj. spojení se Slavičínem 3x ráno a 4x odpoledne přes Rokytnici do Šanova, Hostětín a Pitína, přibližuje občanům cestu do Slavičína a zpět pravidelná autobusová doprava ke všem vlakům, kromě neděle. Ale i v neděli dopoledne jezdí autobusy dvakráte do Slavičína i zpět pouze z Rokytnice.
MOR (místní osvětová rada) požádala prostřednictvím OOR ve Val Kloboukách o zájezd Slováckého divadla v Uh. Hradišti do Rokytnice. Byly uskutečněny dva zájezdy při vyprodaném sále. 25. března 1950 představena hra M. Stehlík „Mordová rokle“ a 9. října 1950 Julius Zeyer „Stará historie“ s tržbou 7.200 a 6060 Kčs. Další zájezdy byly odřeknuty. Jeviště v sále u Mudráků má betonovou podlahu, někteří herci se nachladili a divadlo odřeklo další zájezd. Původní dřevěná podlaha byla zničena vlhkostí a houbou a nahražena proto betonem.
Ochotníci ve Slavičíně předvedli v Rokytnici v únoru 1950 divadelní hru Jirásek „Vojnarka“ s plným úspěchem při vyprodaném sále.
Koncem roku dán na trh výražkový chléb 8Kčs 1 kg. cena selského chleba nezměněna 5 Kčs 1 kg. Nejlepší speciální krupičková mouka 20 Kč, normální krupičková 8 Kč za kg. K vánocům dáno na trh množství potravin, ryb i zboží. 1 kg pomerančů 120 Kč.
Od roku 1950 zavedeno v rámci 5 letky nové obecní účetnictví. Veškeré příjmy i výdaje účtují přes Státní banku, obec dostává na drobná vydání 100 Kč na den.

V roce 1950 činil příjem obce        288.942 Kčs
vydání                                       713.712 Kč
Příjmy, vydání i schodky a přebytky jsou součástí státního hospodaření.


Veřejná knihovna v Rokytnici. Knihovník R. Merta

Rok

Svazků

Přírust.

Úbytek

Celkem

Čtenářů

Výpujčky

1946

227

10

44

183

51

786

1947

183

97

28

252

58

494

1948

252

52

-

304

74

518

1949

304

46

-

350

78

664

1950

350

26

59

317

82

693


Dle plánu na rok 1950 má knihovna míti celkem 325 svazků z toho zábavných 209, politických 26, zemědělských 30, jiných odborných 10, knih pro mládež 50 svazků. Čtenářů má býti 80 (50 dospělých, 30 mládeže do 15 let), počet výpůjček 700, z toho zábavných 450, politických 25, zemědělských 35, jiných naučných 30, pro mládež 160.

V roce 1950 počasí poměrně dobré. Jaro pěkné a příznivé. Červen teplý a slunný, obilí rychle dozrálo, žně v polovici července, skončili ve 12 dnech. Konec výmlatu koncem srpna při vzájemné pomoci hospodářů. Úroda obilí velmi dobrá, ovoce málo, švestek dosti. Zemáků a jiných okopanin málo, deště přišly pozdě, sena málo. Dodávky, až na dvě úpadková hospodářství, splněny všechny.

 
Top