Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1952
SOCIALISACE ZEMĚDĚLSTVÍ
    Rok 1952 je nástupem k intensivnější socialisaci zemědělství a projevil se plánováním osevních ploch, plánováním zemědělských prací, stavu dobytka, pracovních skupin a přesvědčováním zemědělců o výhodách společného hospodaření, školením členů a referentů MNV a získáváním zemědělců pro JZD. Těmito úkoly pověřeny rada a plenum NV a všechny masové složky, hlavně MO KSČ. Při schůzích rady a pléna podávali jednotliví referenti zprávy o výsledcích a stavu plánování. V tomto úsilí spolupracovali i referenti ONV. Výsledkem akcí byly přihlášky členů strany do JZD, tito však hospodaří na malých výměrách půdy. Na kladné rozhodnutí větších zemědělců působily nepříznivé zprávy z překotně zřízených a špatně prosperujících družstev v Divnici a Bohuslavicích, výkup hospodářských strojů u venkovských boháčů (Vincenc Urbaník, rolník č. 101, Ludvík Mudrák, rolník č. 11, Vratislav Vrba, rolník č. 9, Jan Škubník, rolník č. 21) a lpění na soukromém majetku. Přípravný výbor pro založení JZD v obci byl sice založen za účasti předních větších rolníků, ale v důsledku uvedených okolností se rozpadl.

SOCIALISACE LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
    Soukromé lesní majetky převzaty do státní správy pod dohledem lesní správy ve Slavičíně. Majitelé lesů dodávají dřevo lesní správě dle schváleného plánu. Pro vlastní spotřebu mohou zužitkovati prořezávky a méně cenné dřevo. Náhradou obdrželi uhlenky s přídělem 10q hnědého uhlí v ceně 10-16 Kčs za 100 kg dle jakosti. MNV dal koncem roku souhlas k převzetí obecního lesa o výměře 106 ha správou státních lesů v Brumově. Obec není poškozena ztrátou příjmu z lesů, rozpočtový schodek hradí stát.

ÚPRAVA VÁZANÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA LÍSTKY
    V roce 1952 vstoupila v platnost nová úprava vázaného hospodářství na lístky. Lístky na potraviny a mýdlo jsou nyní vydávány na kalendářní měsíc, dříve na období 4 neb 5 týdnů. Věková hranice mladistvých snížena z 20 na 18 let, děti a mladiství dostávají 1,5 kg cukru a 10 dkg cukrovinek měsíčně, dospělí 1,20 kg pro zaměstnané, nepojištění o 200 g méně. Nově zavedeny lístky pro důchodce a pensisty a lístky základní se sníženou dávkou chleba o 333 g, u masa o 200 g, sádlo o 139 g, máslo o 67 g, cukr o 200 g. Nově zavedeny lístky šatenky pro zaměstnané 120 bodů, ostatní spotřebitelé 100 bodů. Od 1. ledna je samozásobitelem ve všech druzích potravin (mimo cukru) každý majitel zemědělské půdy nad 50 arů.
    Rovněž bezzemci a do 50 arů jsou sz. masem i s příslušníky domácnosti po provedení domácí porážky vepře o paušální váze 120 kg tak, aby na osobu a měsíc připadalo 8 kg masa. Sz vejci je každý chovatel slepic i s členy domácnosti. Sz mlékem a máslem je každý chovatel krávy, sz mlékem jsou i chovatelé kozí po dobu její dojivosti. Lístky na cukr, potraviny, mýdlo a šatenky nedostanou vesničtí boháči a podnikatelé, zaměstnávající pracovní síly i s příslušníky rodin, s výjimkou dětí do 18 let (tedy jen lístky na cukr, mýdlo a šatenky, pokud rodičové plní dodávkové smlouvy). Těžce pracující dostávají přídavkové lístky, matky po porodu mají přídavky na mléko a máslo po 8 měsíců po porodu.

OBECNÍ TAJEMNÍK
    ONV ve Val. Kloboukách jmenoval politickým tajemníkem pro Rokytnici Bohumila Berčíka ze Šanova od 1. března 1952. Jeho úkolem je vypomáhati příslušným referentům při rozpisu dodávek, plánování osevných ploch, při žnových a sklizňových pracích a vésti evidenci rostlinné a živočišné produkce.

DOKRMNA
    MNV pronajal Ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky – Krajvýkupní podnik v Gottwaldově – stáje ve dvoře Fr. Brázdila č. 41 k řízení dokrmny hovězího dobytka.

POJÍZDNÍ PRODEJNA
    Rokytnice byla několikrát navštívena pojízdnými prodejnami „Jednoty spotřebních družstev“. Přivážejí hlavně textil a kuchyňské i hospodářské náčení a nářadí. O zboží je nebývalý zájem, poněvadž je pro dáváno za celkem výhodných podmínek a občané mohou koupiti si potřebné věci doma v obci a nemusejí několikrát a třeba bezvýsledně dojížděti na nákup do Slavičína neb do Val. Klobouk. Tamní prodejny byly zásobovány slaběji. Aby se vyšlo vstříc pracujícím po návratu z ranní směny, bylo zboží prodáváno v noční směně (do 23 hodin) v sále u Mudráků. Koupěchtivost je značná, tržba 150.000 až 200.000 Kčs.

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
    Jednota Sokol (předseda Miroslav Skočovský, řidič autobusů ČSAD) usilovnou prací svých členů zbudovala hřiště konáno za účasti četného obecenstva i přespolního. Školní mládež předvedla ukázky tělovýchovných prvků a her, sportovci z Hričova (u Žiliny), Pitína, Šanova a Rokytnice  zápolili o prvenství v kopané. S hričovskými sportovci přijelo autobusy až 100 účastníků.

MÍROVÉ POCHODY
    Na podporu mírových akcí spolku. Obránci míru konány v celém státě. Pochody míru, jimiž občané projevovali souhlas s mírovou akcí a manifestovali pro mír na celém světě. Občané a masové organisace shromáždili se u pomníku padlých, odtud pochodovali za účasti 120 osob kromě školní mládeže cestou v Lůžku do Jestřabí a silnicí zpět k pomníku, kdež akce ukončena proslovem.
        Rozhodnutím rady ONV byl odvolán z funkce obecního strážníka Alois Argaláš, tovární dělník č. 119, jelikož, ač byl ustanoven k obsluze rozhlasu při Pochodu míru úmyslně rušil projev předsedy AV NF u pomníku padlých tím, že v rozjařené náladě spustil naplno píseň „Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená ...,“ čímž porušil svůj výkonný řád mimo jiné porušování své služby.

BRANNÁ VÝCHOVA
    Odvedení branci, členové ČSM a Sokola účastní se každou neděli „branné výchovy“ pod vedením četařů v záloze Antonína Ševčíka, úředníka č. 77 a Josefa Pospíšila, dělníka č. 37
 
ROZHLAS, OPRAVA
    Rozhlasová síť a přístroj byly poškozeny bleskem Účet za opravu KČs 49.000 proplatila pojišťovna.


Soupis hospodářského zvířectva 1952

koně

hovězí

telata

prasata

ovce

závody do 15 ha

5

257

24

266

25

závody nad 15 ha

12

58

8

83

11

nezemědělci

-

-

-

30

1

celkem

17

315

32

379

37
kuřata

slepice

husy

kachny

krůty

kohouti

kozy

1026

912

477

173

48

26

45

235

246

63

24

21

8

-

139

102

64

17

6

-

62

1400

1260

604

214

75

34

107


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecní rozpočet na rok 1952

Příjmy

Výdaje

Rozpočet

109.400

351.700

Účetní závěrka

632.779

632.770

   

Počasí celkem nestálé, jaro přišlo pozdě. V únoru a březnu uhodila prudká zima, vánice a sněhy. Jarní mrazíky uškodily ovoci. V dubnu a květnu přeprchalo, obilí se dobře vyvinulo. V červnu nastaly horké dny, potrvaly s malými přestávkami do srpna, bouřek málo, ale prudké, několikrát udeřilo do transformátoru. Žně koncem července za pěkného počasí, výmlat poměrně rychlý, výnos obilí průměrný. Zemědělci splnili dodávky dobře s vědomím svých povinností ke státu. Podzim vlhký začátkem listopadu napadl sníh, zavátá řepa byla pracně dobývána, sníh zůstal až do konce roku. Tak vznikla značná ztráta v celém státě a výroba cukru byla nižší. Podzimní osev byl částečně znemožněn. Polních škůdců nebylo.

    Stará zvonice v Rokytnici postavená asi v roce 1850 na návsi u silnice před zahrádkou Jaroslava Argaláše č. 64. Je valašského slohu, původně s 2 zvony, zbořena v roce 1939 po zbudování obecního domu s kaplí. Obec Rokytnice leží na rozhraní Slavácka a Valašsko. Jestřabí je na Valašsku.

 
Top