Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1954
    Nejdůležitější událostí v roce 1954 staly se volby do místních, okresních a krajských národních výborů. Lišily se od minulých voleb volebním systémem. Obec rozdělena na 9 volebních obvodů přibližně po 16 domovních číslech. Každý obvod navrhoval a schvaloval svého kandidáta, nebo mohl dáti souhlas k navrženému kandidátu masovými organisacemi. Volby jsou svobodné, tajné. Za plentou mohl volič škrtnout jméno kandidáta, jestliže s ním nesouhlasil. Platnými hlasy pro kandidáta jsou hlasovací lístky, které nebyl škrtnuty dle předpisu tj. vodorovně a celé jméno i s příjmením, zaměstnání a bydliště. Voliči a členové masových organisací mají právo agitovati pro svého kandidáta. Každý obvod se stavební souvislostí má svou čtyřčlennou komisi s předsedou, tajemníkem a zapisovatelem. Volbu řídila a sčítání hlasů provedla okrsková komise. Sčítání hlasů je veřejné pro předsedy a členy volebních komisí.
    V předvolební agitaci projednal NV akční plán obce a usnesl se:
1.    Každý zvolený kandidát zavazuje se, že pod osobní zodpovědností spolní všechny úkoly, které jsou – respektive budou kladeny na MNV.
2.    že bude řádně navštěvovat všechny schůze a bude ve stálém styku se svými voliči a že
3.    v zájmu voličů svého obvodu a celé obce zúčastní se veškerých prací. Veřejné schůze a hovory s občany v obvodech budou konány dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
4.    NV sestaví plán činnosti OB, vypracuje plán přednášek (zemědělské, zdravotní, tělovýchovné, plán divadel, zábav, kina pro každou masovou složku. Zodpovídající členové NV.
5.    Je v zájmu občanů zpříjemniti si prostředí, ve kterém žijí, úpravou obytných domů, zahrádek a plotů, návsi, příkopů a smetišť. Opravu cest, veřejných studní, řečiště, příkopů a smetišť aj., možno učinit svépomocí, bez náhrady, pokud nevyžadují větších nákladů. Protipožární hlídky udržují vodní nádrže
6.    Nutno vycházet ze stanoviska, že hospodaříme pro sebe, že výstavba obce závisí na občanech samých, že náklad na každý podnik je možno snížit vlastní prací, dobrovolnými brigádami a účelným rozdělením práce na jednotlivá domovní čísla, čímž se snižuje finanční náklad plánované investice.
    Pro předvolební kampaň připravil NV argumentaci k diskusi:
A.    Život v obci dříve a nyní.
    Občané zaměstnávají se z jedné třetiny zemědělstvím, dvě třetiny tvoří dělníci, ponejvíce tesaři a zedníci, asi 60 osob. Tito odcházeli za výdělkem do bližšího i vzdálenějšího okolí (Ostrava, Zlín, Vsetín, Trenčín, Bratislava, Pardubice, atd.). Domů dojížděli pouze na neděli, vzdálenější jen na svátky. Byla to velmi těžká existence. Mzdy pomocných dělníků činily 1,60 až 2 Kč na hodinu. Dnes jsou všichni zaměstnáni v nejbližším okolí a jsou slušně placeni. Doprava do práce a zpět děje se pohodlnými státními autobusy. Nejhůře vedlo se našemu dělnictvu v době nezaměstnanosti od roku 1931 až do roku 1936. Nezaměstnaných byla většina. Nejpotřebnější z nich, asi 40 osob, dostávali podporu tzv. žebračenky 10 až 20 Kčs jednou až dvakrát týdně. Tyto nepatrné příspěvky musely býti odpracovány v místě z nařízení tehdejší byrokratické vlády. Při náhodně občas získané práci vyplácena bídná mzda. Stavební dělníci dostávali 10 Kčs denně. Takový plat nestačil k výživě rodiny. Nastala bída, zadlužování, podvýživa dětí i dospělých.
    Zemědělství nebylo na dnešní výši, výnos proti dnešku 50 %. Dík patří vládě, která projevuje největší péči o vzestup a výnos zemědělství. Distribuční podniky: V obci byly dva obchody smíšeným zbožím. Ludvík Mudrák, čís. 105 a Jaroslav Hamalčík, čís. 143. Pekař Ladislav Habanec zavedl krupařství, které později zrušil. Dnes obstarává distribuci potravin „Jednota, lidové spotřební družstvo“ (vedoucí Jaroslav Hamalčík) k úplné spokojenosti všech občanů. Občané kontrolují ceny a v případě nutnosti žádají nápravu. Spotřeba potravin značně stoupla. V roce 1934 prodáno 550 kg cukru, v roce 1953 920 kg, mouky prodáno před 20 lety 800 kg, dnes 1.500 kg, masa prodáno 200 kg, v roce 1953 480 kg i když počet obyvatel se o něco zvýšil. Spotřeba byla malá, pracující lid neměl peněz.
B.    Život v obci nyní: zemědělství jest více zmechanisováno používáním traktorů, samovazačů a jiných strojů, které ulehčují práci a zvyšují výnos. Zaměstnanost je všeobecná. Dělnictvo pracuje v nejbližších továrnách. Z celkového počtu 630 obyvatel je zaměstnáno 160 osob. V obci jest pracovní příležitost malá. Proti dřívějšku není exekucí.
    Dřívější obecní zastupitelstva tvořili většinou majetnější občané, ti bránili užitečným investicím, aby nebyli zatíženi zvýšenými přirážkami. Obecní rozpočet v roce 1931 činil 52.435 Kčs, úhrada 44.270 Kčs, schodek 8.144 Kčs uhrazen 150 % přirážkou k dani domovní a 200 % přirážkou k ostatním daním. V roce 1953 činí rozpočtové vydání 490.400 Kčs, příjem 171.400 Kčs, schodek 319.000 Kčs hradí stát. Tím je obci umožněno prováděti potřebné opravy veřejných budov, zařízení a cest.
    MNV je složen ze zástupců všech občanů NF, rozhoduje spravedlivě ve prospěch celku a k obecné spokojenosti.
C.    Výstavba obce dříve i dnes je založena na iniciativě a podnikavosti místních činitelů. Do okupace provedena meliorace, úprava potoka, postaven obecní dům a hasičská zbrojnice, instalována elektrisace a telefonní hovorna (za pomoci země). Dnešní MNV dokončuje regulaci potoka (náklad 1,060.000 Kčs).

Zřízen veřejný rozhlas nákladem    106.000 Kčs
Opraveny cesty na Malé straně    61.550 Kčs
Vypracování projektů na kanalisaci a vodovod    165.037 Kčs
Zřízení matričního úřadu    50.000 Kčs
Nákup dvou psacích strojů    16.000 Kčs
Ohnivzdorná pokladna    1.200 Kčs
Zřízen ovocný sad na Horňansku    30.000 Kčs
Oprava cest v akci 5M    30.000 Kčs

V roce 1950 odpracováno 1.530 brigádnických hodin v hodnotě 16.010 Kčs
V roce 1951 odpracováno 1.180 brigádnických hodin v hodnotě 20.060 Kčs
V roce 1952 odpracováno 1.435 brigádnických hodin v hodnotě 30.260 Kčs
V roce 1953 odpracováno   520 brigádnických hodin v hodnotě  2.000 Kčs

    Výstavba obce: Za Rakousko-Uherska měla obec 101 popisné číslo. Za první republiky postaveno 40 popisných čísel. Od roku 1945 postaveny 2 domy. Občané upravili dle svých možností své příbytky uvnitř i zevně k prospěchu vzhledu obce. Po požární účely zakoupila obec nákladní auto za 85.000 Kčs. Hasičský sbor jest udržován z obecního rozpočtu nákladem státu ročně 15.000 Kčs, má motorovou stříkačku a veškeré technické zařízení a výstroj.
    Před okupací nedostávali přestárlí občané od nikoho žádných příspěvků. Nyní vyplácí stát 20 přestárlým (i když neplatili pojistné) měsíčně 300 Kčs. V ústavě pro přestárlé v Kvasicích je umístěna občanka Fratiška Stará z čís. 24.
    Zvyšování kulturní úrovně. Do roku 1945 měla veřejná knihovna 240 svazků, nyní má 403 svazky. Školní knihovna čítala 217 nyní 389 svazků. Ve škole položeny nové podlahy, lavice, tabule v ceně 83.000 Kčs, dána nová omítka, postaveny nové záchody a zřízen nový chodník, vše za 147.000 Kčs. (Bližší údaje o škole jsou uvedeny ve školní kronice). Postavena kabina pro Státní kino za 27.000 Kčs z obecního rozpočtu. Z celkového počtu 143 domovních čísel jest v obci 106 rozhlasových přijímačů.
    Zdravotní péče: Před rokem 1945 zdravotní péče (kromě povinného očkování dětí) téměř nebylo. Teprve za lidové vlády zřízena poradna pro děti a zavedeny prohlídky školní mládeže. Ústav národního zdraví ÚNZ poskytuje všem občanům sanitní auto (Slavičín) a pojízdné zubní ambulatorium pro školu. Obecní studny jsou opatřeny betonovými pokrývkami (poklopy) a železnými čerpadly nákladem 13.000 Kčs. MNV usiluje o zřízení vodovodu a kanalisace obce.
    Perspektiva vývoje obce: MNV urychlí vyřízení stavebního regulačního plánu obce, usiluje o stavbu nové školy (plány vyhotoveny v roce 1941), požádá o přidělení 10 bytových jednotek, neboť v obci je tíživý nedostatek bytů pro dělnictvo. Upraví průjezd obcí odstraněním některých stavení, stojící těsně u silnice. Zřídí dobrý chodník od pomníku padlých ve školní ulici až po číslo 32 a vybuduje dlážděnou vozovku od mostu ve středu obce až po číslo 32. Postaví matriční úřad a zasedací síň pro NV, bude podporovati výstavbu hřiště a koupaliště. Projekty koupaliště byly vypracovány v roce 1948 nákladem 19.000 Kčs (jsou v řízení u KNV v Gottwaldově. S potěšením vítá NV snahy majitelů starších rodinných příbytků o zmodernisování svých obydlí přestavbou nehygienických vlhkých bytů, zřízením koupelen a prádelen a vybavením bytů účelným, praktickým a moderním zařízením. Vzhled obce je dnes zcela jiný než před 30 lety a bude zcela jiný v době kratší než 30 let při dnešních výdělkových možnostech.
    Volební agitace proběhla bez vážných incidentů. Volby vykonány v neděli 16. května 1954. Proběhly v naprostém klidu a pořádku.

 

Obvod

Počet voličů

Kandidát

Obdržel platných hlasů

Neplatné hlasy

% plat. hlasů

I.

44

Josef Hyžík, dělník č. 137

35

9

87,70

II.

56

Jaroslav Hyžík, dělník č. 133

53

3

94,67

III.

48

Miloslav Kovařík, rolník č. 40

45

3

93,70

IV.

48

Jan Kadlec, domkář č. 52

45

3

93,70

V.

41

Bohumil Malaník, rolník č. 108

26

15

63,40

VI.

45

František Škubník, rolník č. 21

37

8

82,80

VII.

47

František Mudrák, kovář č. 132

43

4

91,00

VIII.

39

Jaroslav Malaník, úředník č. 41

19

20

48,70

IX.

49

Jaroslav Sucháček, úředník č. 59

48

1

97,90

 

417

Zvoleni kandidáti v obvodu I., II., III., IV., V., VI., VII. a IX

351

66

84,76


    Do ONV ve Val. Kloboukách pro volební obvod Rokytnice, Hostětín, Šanov zvolen kandidát Dr. Lumír Horák, obvodní lékař ve Slavičíně. Obdržel 373 hlasů z 419, neplatných 36 hlasů.
    Do KNV v Gottwaldově zvolen Ing. Miroslav Zikmund, známý a populární cestovatel po Africe a latinské Americe. Kandidoval pro obvod Slavičín (Slavičín, Nevšová, Petrůvka, Rudimov, Hrádek, Hostětín, Šanov, Rokytnice, Jestřabí, Divnice, Bohuslavice). V Rokytnici obdržel 370 z 414 hlasů (škrtnuto 44 lístků). V předvolební agitaci promluvili oba tito kandidáti na veřejné schůzi za účasti 120 osob. V místním kině promítán cestopisný film Zikmundů Afrika I. a II. díl při návštěvě 367 osob.

    Nový MNV vykonal slib v neděli 23. května do rukou zástupce a člena ONV Dr. L. Horáka a zvolil funkcionáře:
1.    Jan Kadlec (dosavadní předseda) předseda MNV
2.    Josef Hyžík, dělník č. 137 místopředseda
3.    Jaroslav Sucháček, úředník č. 59, tajemník
4.    František Škubník, rolník č. 21, zeměděl. ref.

    O čtrnáct dní později, 30. května, konána doplňovací volba v VIII. obvodu (kandidát neprošel). Nový kandidát Josef Mentlík, dělník č. 69 obdržel 34 hlasů, 1 hlas škrtnutý, pro nepřítomnost nevolilo 9 voličů.
    Do Národního shromáždění zvolen Richard Měhýž ze Slavičína, tovární dělník ve Valašských strojírnách ve Slavičíně. Při volbách dne 28. listopadu odevzdáno pro něho za 100 % účasti voličů 99,6 % hlasů z celkového počtu 421 voličů.
    Volby do NS i do NV byly kladným vyjádřením postoje našeho lidu k vládě lidu a souhlasem s politikou vlády.

STÁTNÍ LESY
    Lidový soud ve Val. Kloboukách usnesením z 8.6.1954 dal souhlas k zaknihování lesních parcel, dosud obecních, pro čsl stát, správa státních lesů v Brumově.

ZRUŠENÍ TELEFONNÍ HOVORNY
    Správce telefonní hovorny Ludvík Mudrák, č. 105 vzdal se obsluhy hovorny pro stáří. Telefonní ústředna v Gottwaldově, po marné snaze získati obsluhu, zrušila od 1. prosince 1954 smlouvou s obcí o veřejné hovorně a nabídla zříditi poloautomatický provoz s umístěním na NV. Obce nepřistoupila na tento návrh, neboť občané používají telefonu velmi často (denní příjem 200-300 Kčs) a úřadování obecního tajemníka bylo by často úplně znemožněno. V obci jsou nyní 3 účastnické stanice: Jaroslav Hamalčík, vedoucí Jednoty, č. 143, Augustin Hauslian, zvěrolékař č. 131 a Alfons Ondrušek, požárník u vojenské správy č. 128

VÝBOR ŽEN
    Výbor žen (předsedkyně Viktorie Mudráková, manželka kováře číslo 132, členky Marie Skočovská č. 59, Bohumila Berková, učitelka, Božena Pešková č. 18, Jiřina Čížová 123, Amálie Žeravčíková č. 62, Ludmila Vašáková č. 45, Marie Došková č. 48, Věra Škubníková č. 21, Františka Argalášová č. 64) uspořádal všem dětem i předškolním vánoční nadílku s nevšední obětavostí. Program nacvičili oba učitelé.

KANALISACE A VODOVOD
    Kanalisační a vodovodní projekty jsou vypracovány nákladem 165.000 Kč. K zahájení stavby prvého úseku od Hájnice ke škole do hlavní stoky nedošlo pro nedostatek finančních prostředků. Celková stavba má býti skončena do roku 1960.

ZVELEBOVÁNÍ OBCE
    V akci Zvelebování obcí upraveno a oploceno prostranství u pomníku padlých nákladem 6.000 Kčs a položeny k stavbě matriční síně základy.

III. SNÍŽENÍ CEN
    Dne 1. dubna 1954 provedeno třetí snížení cen. U potravin sníženy ceny chleba, mouky, rýže, másla, vajec, cukru aj., ale jen nepatrně. Pouze u rýže činí snížení až 10 Kčs na 1 kg: z 33,- na 23,-, z 28,- na 19,- z 20,- na 12,- Kčs dle jakosti. Ceny některého zboží:
 
Chléb pšeničný 2,60
Chléb výražkový 3,40
Rohlík 60g 0,30   
Rohlík tukový 53g 0,35
Houska pletená 53g 0,50
Bábovka s mákem 560g 5,-
Vánočka 920g 7,80
Vánočka s rozinkama 10,50
Mouka hrubá I. 4,90
Muka hrubá II. 4,60
Mouka hladká  3,90
Krupice  5,20
Kroupy  4,70 - 5,40
Rýže výběrová 23,-
Rýže I. jakost 19,-
II. jakost 12,40
Čočka 12,60 – 13,60
Fazole 5,80 – 6,80
Hrách 7,40 – 9,40
Mák 24,-

Hovězí maso 18,40-27,-
Telecí 16,60-32,-
Vepřové až 31,-
Skopové až 25,-
Kuřecí až 25,-
Koňské 17,20
Kosti až 4,80
Vuřty 23,-


Párky 28,-
Párky debrecinky 32,-
Špekáčky 28,-
Klobásky morav. 28,-
Salám brněnský 31,-
pařížský 32,-
šunkový 32,-
suchý obyč. 28,-
trvanlivý 48,-
uherský 40,-
turistický 40,-
uherský. maď. 40,-
Cikánská pečeně 60,-
Jaternice 20,-
Jelítka 12-16,-
Uzené syrové 12-45,-
Šunka syrová 41,-
vařená 44-60,-
Sádlo vepř. syr. 34,-
škvařené 34-40,-
Husy a kachny 1 kg 18-26
Ryby olejovky 6,50-24,-
Sardinky 5,60-10,-

Mléko kons. 1l 1,90-2,30
Podmáslí 0,90
Smetana 12% 11,-
35% 42,-
Tvaroh 2,70-11,-

Sýr 100 g 1,- -5,80
Máslo 30-50,-
Vejce 1,10-1,70

Cukr krsytal 10,40
kostky 11,-
moučka 10,60
Kakao 100g 13,-
Čokoláda 100 g 13-16,-
Med 30,-
Čaj 10g 1,80- 2,05

Brambory pozdní 1kg 0,5-1
ranné 1,20-4,-
Cibule 3,40-4,-
Česnek 13,60-15,20
Petržel 4,-
Zelí 1,20
Kapusta 2,10
Okurky 1,50-6,-

Borovička 1 l 88,-
Rum 58,-
Slivovice 105,-
Líh 110,-
Pivo 7o láhev 0,80
10o 3,40
12o 4,40
18o 7,20
 
Pracovní košile 45-62,-         Punčochy 12,-                     Pařák (50-100l) 300-550,-
Zástěry modrotisk 29-36,-    Ponožky 4-7,-                     Jízdní kolo 560-650,-
Pánské spodky 25-35,-        Kapesníky 3-5,-                  Pračka 1900 a výš
svetr 90-160,-                    Pánský kabát samet 300,-    Ložnice 5000 a výš
Dámský svetr 90-220,-        kalhoty 150,-                      Kuchyň 2000 a výš

    
ZMĚNA DRŽEBNOSTI
    NV prodal obecní domek čís. 92 (Na Čupku) Karlu Argalášovi, dělníku za 5.500 Kčs.

KULTURNÍ ČINNOST
    V únoru předvedli divadelní ochotníci Val. strojíren ve Slavičíně francouzskou komedii Molliere „Lakomec“. Návštěva 230 osob, příjem 1205 Kčs.     V březnu sehráli místní ochotníci div. hru Vít. Hálka :Muzikantská Liduška“ v původních krojích. Návštěva v sobotu 20.3. 220, v neděli 21.3. 258 osob. Příjem 2390 Kčs.
    Divadlo bylo narušeno smutnou zprávou o motocyklovém neštěstí ochotníka Ladislava Škubníka, jenž se srazil s protijedoucím motocyklem u Hor. Srní. Div. ochotník František Škubník, bratr neštěstím postiženého, prokázal veřejnosti službu – ač zdrcen smutnou zprávou – sehrál svou hlavní úlohu procítěně a s plným úspěchem. Ostatní herci neměli nálady pod dojmem neštěstí, které ho postihlo. Ladislav Škubník, syn Jana Škubníka, rolníka č. 21, svobodný 24letý, tichý, řádný, nenáročný mladý muž, vyučený obchodník, milovník aut a motorů, utrpěl při srážce rozdrcení lebeční kosti dne 19. března 1954. Zemřel v bezvědomí po těžkém utrpení (26.3.) v nemocnici v Trenčíně. Na místě srážky zůstal mrtev motocyklista Janča, obecní tajemník v Bylnici (jeho manželka spolujezdkyně zůstala nezraněna). Pohřeb L. Škubníka konán 31.3.1954 za četné účasti domácích i cizích smutečních hostů. V množství kytic a věnců byl i věnec divadelních ochotníků.
    Národopisný soubor Val. strojíren ve Slavičíně předvedl v Rokytnici pásmo valašských zvyků, tanců a lidových vypravěčů v doprovodu cimbálové kapely. Pěkný a líbivý program shlédlo 235 návštěvníků. Příjem 1250 Kčs. V souboru účinkovaly i místní ochotnice sestry Hedvika a Milena Argalášovi čís. 65
    V dubnu účinkoval u nás ochotnický divadelní klub Svit ze Slavičína ve francouzské komedii „Slaměný klobouk“. 234 návštěvníků místních i okolních dobře se pobavilo veselou hrou a dobrým provedením hry.

Obecní přehled chovu prasat podle váhových skupin k 1. říjnu 1954

Výměra

Počet kusů

Selata do 20 kg

21-50

51-70

71-90

91-100

Nad 100 kg

Pro dodávku

do 2 ha

71

-

16

22

22

1

-

10

2,01 – 3,50

52

5

19

2

-

1

1

24

3,51 - 5

35

8

7

5

4

-

-

11

5,01 - 10

129

43

18

4

13

9

4

38

10,01 - 15

65

27

5

10

5

1

3

14

nad 15

14

7

-

-

3

-

-

4

Bezzemci

7

-

7

-

-

-

-

-

Celkem

373

90

72

43

47

12

8

101    V počtu ostatního hospodářského zvířectva není větších změn. Výkupní ceny živočišné výroby za 1 kg: vepři od 90-100 kg, čistá váha 6 Kčs, těžší 6,40 Kčs, selata dle doby 12-18 Kčs, telata A 5,-, B 4,20 Kčs, C 3,60 Kčs, býci, voli, jalovice 4,40, 5, 5,90 Kčs dle jakosti, krávy 5,60, 4,90, 3,90 Kčs. Výkupní ceny rostlinné výroby: pšenice 100, žito 82, ječmen 59, oves 53, brambory 20 jedlé, 17 Kčs průmyslové za 100 kg. Celkové povinné dodávky v roce 1954: vepřové maso 19.100 kg, ostatní 22.530 kg, vajíčka 62.050 kg, mléko 126.310 l.

Plán regulace rozpočtu 1954

Příjmy

Vydání

Domovní daň

8.400 Kčs

 

Z představení

2.200

 

Poplatek ze psů

200

 

z hospodářských zvířat

3.600

 

Dávky, poplatky

400

 

Regulační příjmy

27.300

 

Hospodářské investice

 

12.000 Kčs

Věcné výdaje

 

2.000

Hospodářské, kulturní a sociální opatření

 

2.200

Vnitřní správa

 

1.100

Mzdový fond

 

20.000

Osobní výdaje

 

9.500

Zemědělství

 

7.400

Vodní hospodářství

 

 

věcné výdaje

 

600

Školství a kultura

 

9.800

 

73.100

73.100

   
    Dle nových předpisů zvonění, obsluha veřejného osvětlení a telefonní hovorny platí si občané sami. Chovateli kance (Bohumil Vrba č. 17) 2600 Kčs, chování kozla (Anděla Argalášová č. 92) 1000 Kčs, chování berana (Frant. Šebák č. 24) 700 Kčs.

Uzávěrka za rok 1954

Příjmy

Vydání

 

86.463

83.701 Kčs

Zůstatek

 

3.762

Nedoplatky z let minulých

15.988 Kčs

Vybráno nedoplatků - dluh

7.318

8.670

 
POČASÍ
    Po dlouhé zimě jarní práce za pěkného počasí. Konec dubna deštivý, květen červen chladný v senoseči deště, píce dosti. Žně koncem července, začátek srpna velmi horký +42o, ve stínu + 32 o, suchého počasí použili rolníci k žatvě v rekordním čase, obilí hodně polehlé, výnos slabší. V neděli 8. srpna svářena úroda dlouho do noci, schylovalo se k dešti.
    Podzim normální, sklizeň zemáků a řepy velmi dobrá, jablek méně (3-4 Kčs 1 kg) peckovin mnoho 1 kg 1 Kčs, opět se pálila slivovice (80 až 100 Kčs 1 l) a vařila povidla. Zima již v polovici listopadu, trvalý sníh koncem prosince. 24. prosince na Štědrý den silná sněhová metelice doprovázená blýskáním a hřměním.
 
Top