Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
Úvod arrow Povinné informace
Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Rokytnice

 

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Rokytnice vznikla  1. ledna 2000 na základě rozhodnutí  Ministerstva vnitra č.j. VS/3-4764/99-589a ze dne 7. října 1999, oddělením od obce Slavičín. Obec Rokytnice tvoří jeden územní celek složený z katastrálních území Rokytnice u Slavičína a Kochavec. Obec Rokytnice má části Rokytnice a Kochavec.

 

3. Organizační struktura

Antonín Goňa            starosta                Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny        577 343 652, 739 412 724

Mgr. Iva Filáková       místostarostka      Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny     577 343 652 

Ing. Regina Bulejková účetní Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny 577 343 652, 737 596 759 

 

 

Organizační složky obce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rokytnice

Rokytnice 58
Druh organizace: Organizační složka obce
Kontaktní osoba: Ladislav Hofschneider
Telefon: 737 533 766

Provádí požární zásahy, provádí záchranné práce při živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech.

 

 Příspěvkové organizace obce


Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Zlín, příspěvková organizace Rokytnice 100, 763 21 Slavičín

Druh organizace: Školská a vzdělávací organizace

Tel.: 774 713 021 


E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny


Web: http://zsms.rokytnice.org

Kontaktní osoba: Mgr.Vladimíra Žaludová, ředitelka

Poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního stravování; vykonává činnosti následujících škol a školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna.

 

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Obec Rokytnice

Rokytnice 58

763 21  Slavičín

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad

Rokytnice 58, 763 21 Slavičín

 

Úřední hodiny: 

Pondělí  7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
 Úterý  7:00 - 12:00   13:00 - 14:30
 Středa   7:00 - 12:00   13:00 - 15:00
 Čtvrtek  7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
 Pátek  7:00 - 12:00   13:00 - 14:00

 

Telefonní spojení: 577 343 652

 

Adresa internetové stránky:

www.rokytnice.org

Adresa e-podatelny:

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny


5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 1570080297/0100

6. IČO, DIČ

70805202,CZ70805202


7. Žádosti o informace

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci:

 

-          ústně na obecním úřadě

-          písemně osobním předáním na obecním úřadě

-          písemně na poštovní adresu Obecní úřad Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21  Slavičín      

-        e-mailem prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu – Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Obec je povinna poskytnout všechny informace vztahující se k její samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:

 

-      těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon,

-      utajovaných skutečností,

-      informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí,

-      informací ohrožujících obchodní tajemství,

-      informací o majetkových poměrech osob, získaných na základně zákona o daních,    poplatcích a sociálním zabezpečení,

-      vnitřních pokynů a personálních předpisů.

 

Pro získání příslušné informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

8. Příjem žádostí a dalších podání

 

Každá fyzická i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby:

 

-          ústně na obecním úřadě

-          písemně osobním předáním na obecním úřadě

-          písemně na poštovní adresu Obecní úřad Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21  Slavičín     

-          e-mailem prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu – Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Na ústní žádost poskytne Obecní úřad Rokytnice v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

9. Opravné prostředky

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

1.    Odvolací řízení

obecná úprava § 81 – § 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

-       proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal,

-       odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,

-       odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

2.    Přezkumné řízení

obecná úprava § 94 – § 99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

-       v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy,

-       rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

3.    Obnova řízení a nové rozhodnutí

obecná úprava § 100 – § 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

-       řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže

·         vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

·         bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,

·         a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

-       účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.

 

 

10. Formuláře

Formuláře je možné si vyzvednout na obecním úřadě nebo také, pokud existují v elektronické podobě, jsou k dispozici na internetových stránkách.

 

                                                              Ž Á D O S T

o  poskytnutí    informace   ve   smyslu   zákona  č.106/1999 Sb.,  o  svobodném přístupu k informacím

 

Označení povinného subjektu:

Obecní úřad Rokytnice

 

Pořadové číslo: ………………..                   

 

 

Jméno a příjmení žadatele (fyzická osoba):  ……….……………………………

 

Název  žadatele  ( právnická  osoba ) :         …………………………………….

 

Trvalé  bydliště  /  sídlo  žadatele :    ……………………………………………

 

Telefon,  fax,  e-mail :     ………………………………………………………..

 

Obsah požadované informace :  …………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

Datum: …………………………            Podpis žadatele: ……………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody (popisy postupů) pro řešení nejrůznějších životních situací naleznete na portále

Návody (popisy postupů) pro řešení nejrůznějších životních situací naleznete na

 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708 

 

12. Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů: 

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízeních obce je zveřejněn zde.

13. Sazební úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Na základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu i informacích, se vydává tento sazebník:

 

1.      Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

 

a)      Pořízení jedné kopie, výtisku

-       za list A4                    jednostranně                           3,.-Kč/ 1 ks

-       za list A4                    oboustranně                            5,- Kč/ 1 ks

-       za list A3                    jednostranně                           6,.-Kč/ 1 ks

-       za list A3                    oboustranně                          10,- Kč/ 1 ks

 

b)      Cena technického nosiče

-       disketa 3,5 ˝               20,- Kč/ 1 ks

-       CD                             30,- Kč/ 1 ks

-       DVD                          40,- Kč/ 1 ks  

 

c)      Poštovní poplatky -  dle platných tarifů České pošty

 

2.      Osobní náklady – v případě, že se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivovaných dokumentech, zaplatí žadatel osobní náklady práce zaměstnance ve výši 100,-/hod. Účtuje se přitom každá započatá čtvrthodina činnosti zaměstnance příslušným podílem ze stanovené částky.

 

Celková sazba úhrady je dána součtem všech nákladů v jednotlivých položkách sazebníku.

Celková částka, která je nižší než 20,- Kč se žadateli neúčtuje.

 

V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Pokud bude třeba použít položku dle zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení úkonu správní poplatek.

 

Tento sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem obce Rokytnice dne 4.9.2009 usnesením č. XXXII/541.

 

 

14. Výroční zpráva  podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2009

 

Výroční zpráva

 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009

 

 

Obec Rokytnice vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2009.

 

1.      Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a)

  Celkový počet podaných žádostí o informace v roce 2009:  15

  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí v roce 2009:  0 

 

2.      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)

  V roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 

3.      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)

  V roce 2009 nebylo proti Obci Rokytnice vedeno soudní řízení.

 

4.      Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d)

  V roce 2009 nebyla poskytnuta výhradní licence.

 

5.      Počet stížností podaných podle § 16a - § 18 odst. 1 písm. e)

V roce 2009 byla podána jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti

o poskytnutí informace z důvodu nespokojenosti s postupem při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, ze strany osoby, která informaci požadovala. Stížnost byla vyřizována Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem právním a Krajským živnostenským úřadem, oddělení státního občanství a přestupků.

 

6.      Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona-§ 18 odst. 1 písm. f)

V souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., byla

v roce 2009 požadována v jednom případě úhrada nákladů za poskytnutí informací ve výši 202,- Kč. Tato částka byla později vrácena osobě po které byla vyžadována.

 

 

15. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7  zákona o svobodném přístupu k informacím

 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad vydal dne 16.11.2009 rozhodnutí, č.j. KUZL/70653/2009, ve kterém rozhodl takto:

V souladu s ustanovením §16a odst. 7 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím se Obci Rokytnice, Rokytnice 58, přikazuje, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zjednala nápravu ve věci úhrady za poskytnutí informací na základě žádosti osoby doručené jí dne 25.8.2009.

 

V Rokytnici dne 1.9.2014

 
Top